Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Összefoglalás és következtetés

2008.03.20

Isten gondolatait akarom ismerni... a többi csak részletkérdés.
Albert Einstein

 

Az egyetemes értelem mindent kézben tart, úgy, ahogy az a galaxisok billióin lenyű-göző pontossággal és tétovázás nélküli intelligenciával megmutatkozik. Az egyete-mes intelligencia végső és legfelső fokú, és a lét minden porcikáját áthatja a legki-sebbtől a legnagyobbig, az atomoktól a világegyetemig. Minden élő ennek az intelli-genciának a kifejeződése, és ez az intelligencia a Hét spirituális törvény által hat.

 

Ha az emberi test bármely sejtjét megnézzük, működésében ezeknek a törvé-nyeknek a megnyilvánulásai láthatók. Minden sejt, akár gyomor-, akár szív- vagy agysejt, a Tiszta lehetségesség törvényében született. A DNS tökéletes példa a tiszta lehetségességre, valójában a tiszta lehetségesség anyagi kifejeződése. Minden sejtben ugyanaz a DNS hat, de különféle módokon, hogy megfeleljen az adott sejt sajátos feladatának.

 

Minden sejt működése ugyanakkor az Adás törvényét is tükrözi. Egy sejt akkor él és egészséges, amikor egyensúlyban, kiegyensúlyozott állapotban van. Ez a teljes-ség és harmónia egy állapota, amelyet állandó adással és befogadással tart fenn. Min-den sejt minden más sejtet támogat és táplál, és viszont is: az összes többi sejttől kap és befogad. A sejt mindig dinamikus áramlásban van, ez sohasem szakad meg. Való-jában az áramlás, (az anyagcsere) a sejt életének lényege. A sejt csak úgy képes kap-ni, hogy ad, tehát folyamatosan lüktet.

 

A Karma törvénye tökéletesen érvényesül minden sejtben, mivel a legmegfele-lőbb módon beépül intelligenciájába és a legmegfelelőbb módon válaszol minden felmerülő helyzetre.

 

A Legkisebb erőfeszítés törvénye szintén tökéletesen érvényesül a test minden sejtjében: csendes hatékonysággal, nyugodt éberséggel működik.

 

A Szándék és vágy törvényével a Természet intelligenciájának végtelen szervező ereje támogatja minden sejt minden szándékát. Még egy olyan egyszerű szándék is, mint egy cukormolekula anyagcseréje, események összehangolt sorát váltja ki a test-ben, ahol e cukormolekula tiszta alkotó energiává történő átalakításához adott pilla-natokban a hormonok pontos mennyiségét kell kiválasztani.

 

Természetesen minden sejt működésében kifejeződik az Elkülönülés törvénye. Elkülönül szándékainak eredményétől. Nem botladozik és nem akadozik, mivel élet-központú, jelenben élő tudatossággal működik.

 

Minden sejt kifejezi a Dharma törvényét is. Minden sejtnek fel kell fedeznie sa-ját forrását, a magasabb rendű valóját, szolgálnia kell társait és kibontakoztatnia sajá-tos értékeit. A szív, a gyomor és az immunrendszer sejtjeinek mind a magasabb ren-dű valóságban van a forrása, a tiszta lehetségesség mezőjében. Mivel közvetlenül kapcsolódnak az egyetemes idegközponthoz, erőfeszítés nélküli könnyedséggel és időtlen tudatállapotban juttathatják kifejezésre egyedi, páratlan értékeiket. Csak ezeknek az értékeknek a kibontakoztatásával őrizhetik meg saját egységüket is és a test egységét is. Az emberi test minden sejtjének belső párbeszéde így kezdődik: "Hogyan segíthetnék?" A szív sejtjei segíteni akarnak az immunrendszer sejtjeinek, azok a gyomor és a tüdő sejtjeinek, az agysejtek pedig mindegyikre figyelnek és segí-tenek. Az emberi test minden sejtjének egyazon szerepe van: segíteni minden más sejtnek.

 

Saját testünk sejtjeinek viselkedését látva megfigyelhetjük a Hét szellemi tör-vény legnagyszerűbb és hatékony kifejeződését. Ez a természet intelligenciájának zsenialitása. Ezek Isten gondolatai - a többi csak részletkérdés.

 

Az élet hét spirituális törvénye hatalmas erőket jelent, amelyekkel önmagunk mesterévé válhatunk. Ha figyelmünket ezekre összpontosítjuk és a könyvben leírt gyakorlati útmutatásokat követjük, azt látjuk majd, hogy bármit akarunk, valóra vá-lik; minden gazdagság, pénz és siker, amit csak kívánunk. Azt is megtapasztaljuk majd, hogy az élet egyre örömtelibb és minden tekintetben bővelkedő lesz, mivel ezek a törvények az élet szellemi törvényei is, amelyek az életet egyre tartalmasabbá teszik.

 

Mindennapi életünkben e törvény alkalmazására természetes támpontok vannak, amelyek segítenek nem megfeledkezni róluk. A Tiszta lehetségesség törvénye a csendben, a meditációval, az ítélkezés-mentességgel, a természet közelségével ta-pasztalható meg. Az Adás törvénye életre kelti a Tiszta lehetségesség törvényét. Eb-ben az az alapelv érvényesül, hogy amit kívánunk, azt meg kell tanulnunk adni. Ez a módszer a Tiszta lehetségesség törvényének életre keltéséhez. Ha gazdagságot kere-sünk, adjuk a gazdagságot, ha pénzt, akkor azt adjuk, ha szeretetet, nagyrabecsülést és befolyást, akkor szeretetet, nagyrabecsülést és befolyást adjunk.

 

Az Adás törvényének megélésével életre keltjük a Karma törvényét. Jótékony karmát teremtünk, amely az élet minden dolgát megkönnyíti. Észrevesszük, hogy nem kell mérhetetlen erőfeszítést szánnunk vágyaink teljesítésére. Ez automatikusan elvezet a Legkisebb erőfeszítés törvényének megértéséhez. Amikor a vágyaink köny-nyen és erőfeszítés nélkül teljesülnek, spontán módon megértjük a Szándék és vágy törvényét. A vágyak erőfeszítés nélküli teljesülése könnyűvé teszi az Elkülönülés törvényének gyakorlását.

 

Végül, ahogy a fenti törvényeket mind kezdjük megérteni, figyelmünk az élet igazi céljára összpontosul, és ez a kérdés a Dharma törvényéhez vezet el. E törvény alkalmazásával, páratlan értékeink kibontakoztatásával és embertársaink szükségének betöltésével kezdjük megteremteni azt, amit akarunk, bármikor és bárhol, amikor csak akarjuk. Gondtalanná és örömtelivé válik életünk, a korlátlan szeretet bontako-zik ki belőle.

 

 

Utazók vagyunk egy kozmikus utazásban - csillagpor, amely a végtelenség örvénylé-sében kavarog. Az élet örök. Az élet kifejeződései azonban tünékenyek, elsuhanóak, mulandóak.

 

Gautama Buddha, a buddhizmus alapítója egyszer azt mondta:

Létünk olyan, mint a vonuló őszi felhők,
A lényeg születését és halálát látni olyan, mint egy tánc látványa,
Egy emberöltő annyi, mint egy fényvillanás az égen,
Úgy elsuhan, mint a hegyi patak a meredek hegyoldalon.

 

Egy pillanatra megálltunk, hogy találkozzunk egymással, érezzük, szeressük egymást és részesüljünk egymásból. Ez becses pillanat, de futólagos. Kis epizód az örökkévalóságban. Ha gondoskodásban, tisztaszívűségben, szeretetben részesülünk, gazdagságot és örömet teremtünk egymás számára. És akkor ez a pillanat megérte a fáradtságot.

 

Deepak Chopra

 

Forrás:Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár


http://www.tau.hu/irodtar/letoltheto/


MEGVÁSÁROLHATÓ:ÉDESVÍZ KIADÓ


 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.